Cómo hacer que funcione Compensatoria

COM FER QUE LA MATÈRIA DE COMPENSATÒRIA FUNCIONE

Fer que Compensatòria funcione, no és una tasca fàcil. Tal i com contempla l’ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, l’alumnat que no haja aconseguit els objectius de l’Educació Secundària Obligatòria, ha de participar en programes específics per completar aquesta formació. D’ací el nom, Compensatòria. Es tracta de compensar les deficiències hagudes en la formació bàsica del nostre alumnat. Però a l’Escola Taller Gandia Marítima intentarem anar més enllà i intentarem motivar al nostre alumnat cap a l’aprenentatge continu.

¿Què és el primer que hem fet al començar amb alumnat nou?

Conèixer a aquest alumnat, saber a qui tens davant per poder planificar les classes, els continguts que es van a treballar, la metodologia que es va a utilitzar i el ritme de treball. És a dir, fer un diagnòstic de la situació per poder dur a terme la planificació i la programació de la matèria al llarg del temps que dura l’Escola Taller.

¿Com s’ha dut a terme aquest diagnòstic des de l’Escola Taller Gandia Marítima?

L’objectiu era conèixer a l’alumnat per controlar els factors que podien dificultar l’aprenentatge, per tal de disminuir la seua influència, així com detectar els factors que podien potenciar-lo. Per aquest motiu, em vaig centrar en els següents aspectes:

Motivació cap a l’aprenentatge. Partim de la base de que la major part del nostre alumnat no té el Graduat de Secundària, i que habitualment no li agrada estudiar, però cal comprovar-ho, i cal veure també, com podem motivar al nostre grup.

Gustos, aficions, esports que els agraden. Ens permetran conèixer què motiva a l’alumnat i poder planificar la matèria tenint-ho en compte.

Capacitat de mantenir l’atenció. Sense atenció és impossible que hi haja aprenentatge, per tant, és imprescindible detectar qualsevol dificultat en aquest sentit, bé perquè no es tinga l’hàbit de centrar l’atenció, bé perquè hi haja un trastorn per dèficit d’atenció.

Capacitat de realitzar una lectura mecànica i una lectura comprensiva, tant en valencià com en castellà. La comprensió lectora també està en la base de l’aprenentatge. Sense ella serà molt complicat que funcione l’aprenentatge de qualsevol matèria utilitzant material escrit.

Capacitat per expressar-se oralment, en castellà i en valencià. Es tracta d’una capacitat que facilita les nostres relacions amb la resta de gent, que facilita que la persona funcione dins d’una empresa, etc. És una de les capacitats més importants.

Capacitat per a expressar-se per escrit, en les dues llengües abans esmentades.

Coneixements de matemàtiques. Les matemàtiques s’utilitzen en el dia a dia de qualsevol persona, i estan molt relacionades amb la capacitat de raonar.

Coneixement de les noves tecnologies. El món laboral d’avui, així com la gestió del coneixement, no es poden concebre sense les noves tecnologies. Per tant és important per a qualsevol treballador o treballadora, el dominar-les per complet.

Per tal de fer el diagnòstic hem utilitzat els següents instruments:

Qüestionari inicial on s’arreplega informació sobre els motius pels quals estan a l’Escola Taller, matèries que més els agradaven quan anaven a l’escola, aficions que tenen i esports, grups de música, etc. que més els agraden. Ens permet recollir informació sobre la motivació i els gustos que tenen. Aquest qüestionari es complementa amb una sessió on es parla en grup sobre les motivacions que tenen per a fer el curs.

PROLEC. Es tracta d’un test emprat per avaluar els processos lectors: processos lèxics, processos sintàctics i processos semàntics.

Preparació d’un PowerPoint amb informació sobre el seu poble/ país de procedència, que servirà de recolzament per fer una exposició oral sobre aquest tema. Permet avaluar tant el domini de les noves tecnologies, com l’expressió escrita i l’expressió oral, així com altres variables com poden ser les ganes per fer les coses ben fetes, tenir cura de la presentació, capacitat per estructurar la informació, per resumir-la, etc. etc.

Observació a l’aula, els primers dies, i omplint un registre on es té en compte si cada alumna o alumne està mostra una actitud que facilite l’atenció (si mira a la pissarra i a la professora,  o pel contrari pareix estar absent), si acaba les activitats en temps i forma, si participa en els diàlegs, etc.

Prova de matemàtiques amb les operacions bàsiques (sumes, restes, divisions, multiplicacions, passar de metres a centímetres, problemes, etc.).

Amb tota aquesta informació, ja tenim una idea prou profunda de com és el nostre alumnat.

Una vegada ja coneixem al nostre alumnat, ¿quin és el següent pas?

Evidentment, programar la formació. I ho farem en dues vessants:

 • Per una part formació de les matèries acadèmiques, és a dir, matemàtiques, llengua castellana, llengua valenciana, anglès, etc.
 • Per altra, formació en allò que fa referència al creixement personal, al desenvolupament com a persones del nostre alumnat.

¿Com programem les matèries acadèmiques?

Alhora de fer-ho parlarem de dos aspectes fonamentals: la metodologia de treball i els continguts.

Pel que fa als continguts, s’ha prioritzat en els següents:

 1. Matemàtiques.

Per a impartir aquesta matèria s’ha utilitzat el material: “Formación Básica de Personas Adultas. Procesos e Instrumentos Matemáticos”, de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.

 1. Llengua castellana.

Per a impartir aquesta matèria s’ha utilitzat el material: “Formación Básica de Personas Adultas. Castellano”, de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.

 1. Llengua valenciana.

Per a aquesta matèria el material emprat ha estat el següent: “D’ací i d’allà” (grau elemental i grau mitjà, segons el nivell previ).

 1. Llengua anglesa.
 1. Coneixement del medi. Per a la impartició d’aquesta matèria s’han utilitzat materials d’elaboració pròpia.

¿Quina metodologia de treball hem emprat?

Aspectes generals

P       Respecte als objectius d’aprenentatge:

 • Establir objectius realistes.
 • Desglossar els objectius en xicotets passos, que permeten a l’alumnat anar aconseguint-los poc a poc.
 • Transmetre a l’alumnat quins són els objectius als que es vol arribar, i per què.

P       Classes ben estructurades i programades.

P       L’alumnat en tot moment ha de saber on estem en el procés d’aprenentatge.

P       Dividir qualsevol aprenentatge en xicotets passos, per a que l’alumnat vaja aconseguint els objectius poc a poc.

P       Controlar les conductes disruptives.

P       Transmetre a l’alumnat que confiem en que són capaços de aconseguir els objectius, i transmetre-s’ho amb la paraula i amb els fets; dia a dia.

P       Tenir en compte que totes les persones oferim resistència al canvi. Per vèncer-la:

 • Explicar-los que totes les persones presentem resistència al canvi, perquè n’estiguen conscients.
 • Entre canvi i canvi de matèria fer un xicotet descans de 5 minuts, per afavorir l’adaptació.
 • Establir rutines.
 • Quan tinguem previst trencar la rutina, avisar-los amb la suficient antelació.

P       Des del primer dia de classe deixar clares quines són les normes de convivència i donar-se-les per escrit.

P       Estar atent/a a possibles dificultats o problemes que puguen tenir tant dins com fora de l’Escola Taller.

Agrupaments flexibles

Els agrupaments flexibles permeten atendre a la diversitat en l’aula, ja que consisteixen en posar en el mateix grup d’aprenentatge a aquelles persones que tenen un nivell de coneixements semblant. D’aquesta manera es millora la impartició de les classes, ja que l’alumnat amb més nivell pot anar més de pressa i aprofundir més en els continguts, i el que necessiten més temps poden dedicar a les distintes matèries tot el que necessiten, reforçant aquells continguts més bàsics i que encara no tenen adquirits.

Així s’aconsegueix també motivar a l’alumnat, ja al formar grups homogenis és més fàcil que tot l’alumnat destaque respecte als del seu grup en una matèria o altra, fet que serà reforçat amb l’aplicació de tècniques d’aprenentatge cooperatiu, tal i com es descriu en el següent apartat.

Per a dur a terme aquesta metodologia se segueixen els següents passos:

 1. Valoració del nivell de l’alumnat pel que fa a lectoescritura, matemàtiques, llengua castellana, llengua valenciana i anglès.
 2. Formació de grups integrats per 4-6 alumnes, que siguen homogenis en quant a nivell de coneixements i habilitats.
 3. Valoració del funcionament del grup i realització de modificacions si es considera que pot millorar el funcionament de cada persona i del grup.

Aprenentatge Cooperatiu

Hem observat que un elevat percentatge d’alumnes de l’Escola Taller Gandia Marítima té dificultats bé per centrar l’atenció, bé per mantenir-la. Aquestes dificultats amb l’atenció es donen sobre tot quan l’alumnat ha d’escoltar, més que quan està fent coses.

Així mateix també s’ha comprovat que l’alumnat ni valora el treball en equip, ni sap com treballar així, sent aquest una de les competències més demandades per les empreses actuals i que facilita que aquestes siguen competitives.

Per altra part, i tal i com hem dit abans, el nostre alumnat ha passat en la seua majoria per experiències de fracàs escolar, i no confien en absolut en les seues capacitats per a adquirir nous aprenentatges.

Per tots aquests motius, es va decidir aplicar l’aprenentatge cooperatiu, on l’alumnat ha de estar fent ell/a les tasques la major part del temps i el temps (valga la redundàcia) que ha de dedicar a escoltar es mínim. Així mateix, l’alumnat aprèn treballant amb el seu equip, i competeix amb ell/a mateix/a, no amb la resta d’alumnat.

Els passos que duem a terme són les següents:

 1. Preparació del material de cada mòdul per part de la professora. Es tracta d’un material molt estructurat on en cada moment s’indica a l’alumnat que ha de fer. Consta dels següents apartats:

–          Índex dels continguts que es van a veure en el mòdul i en cada unitat didàctica del mòdul.

–          Descripció dels nous conceptes introduïts (per exemple, mínim comú múltiple).

–          Explicació detallada, pas per pas de com calcular el concepte que s’ha introduït (per exemple, com calcular el mínim comú múltiple).

–          Explicació de l’aplicació de cada concepte en la vida real.

–          Exercicis.

–          Solucions als exercicis, que inclouran el desenvolupament total de l’exercici i no sols el resultat final.

 1. Càlcul de la nota mitja obtinguda per cada equip en cada matèria (valencià, castellà, anglès i matemàtiques).
 2. Explicació de la metodologia a l’alumnat.
 3. Lliurament del material preparat per la professora a l’alumnat.
 4. Nomenament d’una persona de l’equip que serà qui vaja coordinant el funcionament del grup en una matèria concreta. Habitualment aquesta persona és designada per la professora, i és aquella persona a la que millor se li dóna l’assignatura (d’aquesta forma la reforcem). Les funcions d’aquesta persona són: dir fins on cal llegir primer, assegurar-se de que totes les persones treballen, de que totes entenen què han de fer, etc.
 5. Lectura en profunditat per part de l’alumnat dels continguts lliurats.
 6. Realització dels exercicis que se li van proposant.
 7. Comprovació dels resultat en les solucions.
 8. Quan un/a alumne/a no sàpiga com resoldre un exercici, el mirarà en les solucions i intentarà deduir com es fa. Si així i tot no sap com resoldre’l, ho preguntarà al grup. Si cap persona del grup sap fer-lo aleshores ho preguntaran a la professora, la qual en tot moment està junt a l’equip.
 9. Quan l’alumnat ja ha fet tota una unitat didàctica, són avaluats mitjançant una prova escrita per la professora. L’alumnat pot obtenir de manera individual, com a màxim una nota de 8 punts; els altres 2 punts fins arribar a 10 la poden rebre pel treball en equip, tal i com expliquem en el següent punt.
 10. Estimació de la nota mitja obtinguda per l’alumnat en la prova.
 11. Comparació de la mitja actual amb la mitja del tema anterior. Si han millorat se’ls donen punts, amb un màxim de 2 punts, que es sumaran a la nota individual. A més a més, segons els punts obtinguts poden obtenir bons que poden canviar per activitats amb l’ordinador, jocs, etc.

¿Què fem després de programar els continguts i la metodologia?

Impartir les classes i avaluar.

L’avaluació és molt important per tal de fer les modificacions en tot allò que no estiga funcionant. S’haurà d’avaluar si l’alumnat està aconseguint els objectius que ens havíem proposat, i si no ho fa, haurem de valorar quins factors estan influint per a que no siga així: si és perquè els materials no són adequats, si és per la metodologia emprada, si hi ha factors externs que estan influint, etc.

Duem a terme una avaluació contínua, on es valora tant l’esforç diari com el resultat aconseguit. Es tracta de que l’alumnat vaja evolucionant, augmentant els seus coneixements i les seues aptituds, així com que vaja adquirint hàbits que després li seran molt útils a l’hora de entrar i romandre al món laboral.

Responses

 1. Hola mira no estoi empadronada en gandia pero vivo en gandia i me gustaria saber si a septiembre se van a impartir alguna escuela taller yo tengo 22 años i estoi trabajando pero termino a principios de septiembre tambien queria saber si en las escuelas taller cobras algo?

  Me pueden responder por favor

  Gracias

  • De momento el Servef y la Conselleria de Economia y Hacienda no han aprobado ninguna escuela taller no solo para Gandia, tampoco para ningún otro pueblo de la comarca de la Safor. En caso de aprobarse alguna en la próxima convocatoria, comenzaran en el mes de diciembre.
   Si quieres más información, sobre la oferta formativa puedes dirigirte al edificio del CSI-COM, situado en el polígono Alcodar de Gandia, esta justo detrás de Mercadona.


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: